Page content

Mantelzorg Kampen

Om Mantelzorgers in het zonnetje te zetten, doet Stichting Welzijn Kampen op 10 november mee aan de Dag van De Mantelzorg.

De overheid verlegt het zwaartepunt van de zorg steeds verder naar familie’s en gezinnen zelf. Vaak met ingrijpende gevolgen. Mantelzorgers die minimaal acht uur per week zorg verlenen en boven de 18 zijn, kunnen zichzelf opgeven, of opgegeven worden voor het mantelzorgcompliment . Deze waardering gaat gepaard met 100 euro en een bos bloemen. De mantelzorgwaardering is aan te vragen via een papieren of digitaal formulier vanaf oktober 1 oktober tot en met 30 november 2016. Het papieren formulier is af te halen bij de balie van Stichting Welzijn in Kampen aan de Vloeddijk 79 en bij het klantcontactcentrum van het stadhuis. Het digitale formulier is vanaf 1 oktober te vinden op welzijnkampen.nl.

Dag van de Mantelzorg

Op 10 november wordt de dag van de mantelzorg gehouden. Een dag waarop alle mantelzorgers eens goed in het zonnetje gezet worden. De mantelzorgers worden in drie leeftijdscategorieën gesplitst en gaan allen iets leuks doen. De oudere mantelzorgers gaan onder andere lekker eten en een wandeling maken door de stad. En ook voor de jonge mantelzorgers is er al een verrassend programma – ‘en dat moet ook nog even een verrassing blijven’ – in elkaar gezet.

Nadere regels mantelzorgwaardering gemeente Kampen 2016

Deze beleidsregels gaan over de jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers van zorgvragers die in de gemeente Kampen wonen. De beleidsregels zijn een nadere uitwerking van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Kampen 2015 (artikel 20).

Hoofdstuk 1 Begripsbepaling

Artikel 1. Definitie mantelzorg

In het kader van deze regeling verstaan wij onder mantelzorg:

‘Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie en die meer dan 8 uur per week en langer dan drie maanden wordt gegeven.’

Hoofdstuk 2 Blijk van waardering 2016

Artikel 2. Doelgroep mantelzorgwaardering

Voor de waardering komen mantelzorgers van inwoners van de gemeente Kampen in aanmerking. Dit betekent dat een mantelzorger die woont buiten de gemeente Kampen, maar zorgt voor een inwoner uit de gemeente Kampen, ook gebruik mag maken van de mantelzorgwaardering van de gemeente Kampen.

Artikel 3. Doel mantelzorgwaardering

Met behulp van de mantelzorgwaardering spreekt het college van Burgemeester en Wethouders een blijk van waardering uit aan mantelzorgers die zorgen voor inwoners uit de gemeente Kampen.

Artikel 4. Dag van de mantelzorg

 1. In de gemeente Kampen worden rondom de Dag van de Mantelzorg activiteiten georganiseerd waar mantelzorgers heen kunnen, waaronder het mantelzorgontbijt. Het is een jaarlijks terugkerend evenement, waarop voor mantelzorgers een ontspannende activiteit wordt georganiseerd.
 2. Hierbij staat ontmoeting centraal, als middel om overbelasting te voorkomen en om lotgenotencontact te stimuleren.
 3. Daarnaast wordt de Dag van de Mantelzorg aangegrepen om de erkenning en waardering van mantelzorgers extra te benadrukken.
 4. Het steunpunt Mantelzorg van Stichting Welzijn in Kampen organiseert, in samenwerking met de gemeente Kampen en andere relevante partners, de activiteiten rondom de Dag van de Mantelzorg.

Artikel 5. Bloemetje en financiële vergoeding

 1. Mantelzorgers kunnen een aanvraag doen voor het ontvangen van een blijk van waardering in de vorm van een bloemetje en een financiële vergoeding.
 2. De financiële vergoeding is een bedrag van maximaal € 100,-.
 3. Het bloemetje en de financiële vergoeding kunnen enkel worden aangevraagd door het invullen van een daartoe vastgesteld aanvraagformulier.
 4. Het aanvraagformulier is verkrijgbaar via de websites van gemeente Kampen (www.kampen.nl) en stichting Welzijn in Kampen (www.welzijnkampen.nl) of af te halen bij het Steunpunt Mantelzorg (Vloeddijk 79 , 8261GE KAMPEN).
 5. Het ingevulde aanvraagformulier kan digitaal of schriftelijk worden ingeleverd bij het steunpunt Mantelzorg van stichting Welzijn in Kampen.
 6. Om voor zowel het bloemetje en de financiële vergoeding in aanmerking te komen, moet het aanvraagformulier voor 1 november 2016 bij het steunpunt Mantelzorg van stichting Welzijn in Kampen worden ingediend.
 7. Indien het aanvraagformulier tussen 1 november tot en met 30 november 2016 wordt ingediend, komt de aanvrager enkel in aanmerking voor de financiële vergoeding.
 8. Alle aanvragen ingediend na 30 november 2016 worden niet meer in behandeling genomen voor de mantelzorgwaardering 2016.
 9. Het steunpunt Mantelzorg registreert de gegevens, controleert of er geen sprake is van meerdere aanvragen per mantelzorger en, overlegt indien nodig met de gemeente Kampen, of het daadwerkelijk om een mantelzorger gaat. De definitie van een mantelzorger, zoals omschreven in deze regeling, geldt als uitgangspunt voor de beoordeling of de aanvrager een mantelzorger betreft.
 10. Het bloemetje wordt uitgereikt rond de Dag van de Mantelzorg te weten 10 november 2016.
 11. De financiële vergoeding wordt zoveel mogelijk in de maand december 2016 overgemaakt.
 12. De ontvanger hoeft geen verantwoording af te leggen over de besteding van de financiële vergoeding.

Artikel 6. Budgetplafond

Het budgetplafond voor de financiële waardering bedraagt voor 2016 € 150.000,–.

Artikel 7. Weigeringsgronden

 1. De mantelzorgwaardering Kampen kan worden geweigerd indien deze niet aan de in deze regeling gestelde voorwaarden en vereisten voldoet.
 2. Een aanvraag wordt geweigerd indien het door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde budgetplafond is bereikt.
 3. De mantelzorgwaardering kan worden geweigerd of ongeldig worden verklaard indien er een vermoeden bestaat van fraude.

Artikel 8. Slotbepalingen

 1. Deze regeling wordt aangehaald als ‘Nadere regels mantelzorgwaardering gemeente Kampen 2016’;
 2. Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking;
 3. Deze regeling is enkel van toepassing op het jaar 2016. Daarna vervalt deze van rechtswege.

Kampen, 28 juni 2016

Burgemeester en wethouders van Kampen,

de secretaris,

J.F. Goedegebure

de burgemeester,

drs. mr. B. Koelewijn