Langer thuis wonen

Het kabinet stimuleert regionale samenwerking om langer thuis te wonen. Minister  Blok (Wonen en Rijksdienst) en staatssecretaris Van Rijn (VWS) hebben de mogelijkheden in kaart gebracht om ouderen en mensen die zorg nodig hebben langer thuis te laten wonen. Hun plan “Langer thuis wonen” concentreert zich op het stimuleren van regionale samenwerking, omdat mogelijke knelpunten zich daar zullen voordoen en daar opgelost moeten worden. Het gaat om mogelijkheden voor wonen en zorg dicht bij de mensen, hun netwerk en hun buurt. Het kabinet stelt regiotafels in om kennis en informatie te delen. Daar zitten zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten, zorgaanbieders, woningcorporaties, cliëntenorganisaties en beroepsorganisaties bij elkaar.  Een aanjaagteam onder leiding van Marnix Norder, jarenlang wethouder in Den Haag, zal de regio’s op weg helpen. Het team helpt ook bij eventuele gedwongen verhuizingen. Knelpunten in landelijke regels meldt het team aan het kabinet.

Verschuiving woonwensen ouderen

Sinds de jaren ’80 willen ouderen langer thuis wonen of in kleinschalige woonvormen. De traditionele tegenstelling tussen thuis wonen of in een grote instelling vervaagt. De verwachting is dat in 2040 achter elke vijfde voordeur een 75-plusser woont. De vraag naar de huidige verzorgingstehuizen neemt af en tegelijkertijd zal een deel van het zorgaanbod vernieuwd worden om aan de wensen van mensen te voldoen. Dat is door (technologische) innovaties steeds beter mogelijk. Voor mensen met een zware zorgbehoefte is altijd een plek in een instelling.

Nieuwe rolverdeling

De rolverdeling tussen overheden, woningaanbieders en de zorg verandert. Gemeenten krijgen de regierol en zullen met zorgaanbieders, woningcorporaties en zorgkantoren overleggen over de aansluiting van vraag en aanbod op het terrein van wonen en zorg. Gemeenten en woningcorporaties werken samen om geschikte woonruimte voor hun huurders te realiseren. Het Rijk zorgt voor de juiste randvoorwaarden zodat vraag en aanbod op de woningmarkt beter op elkaar kunnen aansluiten. Op het ombouwen van leegstaande verzorgingshuizen naar zelfstandig zorgvastgoed is de korting op de verhuurderheffing van toepassing. Het gaat om een korting van 10.000 euro per omgebouwde wooneenheid. Mensen zullen zelf meer moeten anticiperen op het ouder worden en wat dit betekent voor hun toekomstige woonwensen.

Mantelzorgwoningen vergunningvrij

Het kabinet wil het mogelijk maken mantelzorgwoningen vergunningvrij aan te bouwen of op dezelfde kavel te zetten zijn. De bouw van mantelzorgwoningen wordt vergelijkbaar met een garage of een tuinhuis, waarvoor ook geen vergunning nodig is.

Hervorming langdurige zorg

De hervorming van de langdurige zorg versterkt de zorg en ondersteuning in de buurt en sluit aan bij de ontwikkeling dat mensen zo lang mogelijk thuis willen wonen. Sociale wijkteams en wijkverpleegkundigen helpen daarbij. Het kabinet wil dat familie, vrienden en buren meer naar elkaar om kijken, omdat een zorgzame samenleving een betere samenleving is.

In de brief van Blok en Van Rijn ligt de nadruk op ouderen, maar het gaat ook om wonen en zorg voor jongeren met een handicap, lichamelijk en verstandelijk gehandicapten en mensen met een psychiatrische beperking.

 

Bron: Rijksoverheid

 

Download hier de brief: 2014-06-04 – TransitieagendaLangerzelfstandigwonen

Plaats een reactie