Gemeente en mantelzorg

Mantelzorgers vestigen hun hoop op de nieuwe gemeentebesturen. Zij willen dat gemeenten meer werk maken van het voorkomen van grotere druk op mantelzorgers, zo blijkt uit een peiling van het Nationaal Mantelzorgpanel van Mezzo. Gemeenten moeten zich bovendien intensiever inzetten om mantelzorgers te betrekken bij de toewijzing van de zorg aan degene die zij ondersteunen.

Hoe functioneert het WMO-loket

Slechts 16% van de 454 respondenten is tevreden over de aandacht van de WMO-consulent voor de positie van de mantelzorger.  Maar liefst 38% geeft aan geen contact te hebben gehad met het WMO-loket  in hun gemeente, 36% is ronduit ontevreden over de aanpak, houding en aandacht van het wmo-loket voor de mantelzorger. Degenen die wel tevreden zijn zijn vrijwel allemaal ook tevreden over de aandacht voor en ondersteuning aan mantelzorgers in hun gemeente. De werkwijze van het WMO-loket dient voor mantelzorgers als een visitekaartje voor het gemeentelijk beleid op het thema mantelzorg.

Zorgtoewijzing moet in overleg met de mantelzorger

De resultaten van deze peiling sterken Mezzo in haar mening dat mantelzorgers, via het Wmo-loket, een eigen plek moeten hebben bij de toewijzing van zorg in het zogenoemde keukentafelgesprek. In dat gesprek moet, volgens Mezzo, niet alleen aan de orde komen wat mantelzorgers kunnen doen, maar ook welke ondersteuning zij nodig hebben om het zorgen vol te houden, passend bij hun eigen leven. Dit om overbelasting van de mantelzorger te voorkomen: door mantelzorgers serieus te nemen houden zij het langer vol. Daarbij gaat het om maatwerk. Er moet aandacht zijn voor de combinatie van werk en zorg, voor het inkomen, voor de sociale activiteiten, goede informatie en voorzieningen en de eigen tijd van de mantelzorger. Maar ook voor de tijdige mix van professionele en informele zorg. Informele zorg is zorg die wordt geboden door mantelzorgers en vrijwilligers.

De aanbevelingen van Mezzo

  • Stel de inbreng en vraag van mantelzorgers centraal bij het maken van gemeentelijke mantelzorgbeleid. Uitgangspunt is dat mantelzorgers zelf de regie houden en keuzemogelijkheden hebben.
  • Nodig mantelzorgers altijd uit voor het keukentafelgesprek. Zij kennen de situatie als geen ander. Breng in kaart wat de mantelzorger doet.
  • Zorg voor onafhankelijke ondersteuning voor de mantelzorger en cliënt.
  • Bied maatwerk
  • Zorg voor tijdige mix van formele en informele zorg
  • Zorg voor ondersteuning op maat, zoals goede informatie en voorzieningen, respijtzorg

Regels toepassen of zorg op maat indiceren

Mooie aanbevelingen, wat mij betreft. En ja, zeker ook  in het licht van mijn recente ervaringen op het gebied van WMO-indicaties is er inderdaad nog een wereld te winnen. Te veel WMO-medewerkers hebben nog de neiging te denken vanuit de regels, en zich verantwoordelijk te voelen voor het beheersbaar houden van het gemeentelijke budget. In plaats van zich af te vragen of mantelzorger(s) de zorg nog wel vol kunnen houden. Mantelzorgers  doen er goed aan om zich bij de voorbereidingen en bij het  indicatiegesprek zelf te laten bijstaan door een professionele ondersteuner.

Ondersteuning

Veel gemeenten hebben een steunpunt mantelzorg, dat direct of indirect door diezelfde gemeente wordt gesubsidieerd, of rechtstreeks onder de vlag van het WMO-loket opereert. Ook zijn er wel mantelzorgconsulenten in dienst van, ook door de gemeente gesubsidieerde, welzijnsorganisaties. Het is de vraag in hoeverre van deze ondersteuners een echt onafhankelijke stellingname kan worden verwacht. Daarnaast opereren er vele adviesbureautjes, die zichzelf op basis van persoonlijke ervaring  en/of winstbejag presenteren als deskundig. Tenslotte zijn er gecertificeerde mantelzorgmakelaars, verenigd in een Beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars (BMZM), met een beroepscode en een klachtenreglement. Zij hebben een gedegen opleiding gevolgd en scholen zichzelf jaarlijks verplicht bij. Enkele zorgverzekeraars hebben de dienstverlening van deze mantelzorgmakelaars opgenomen in de aanvullende verzekering. Adressen van mantelzorgmakelaars staan op de website http://www.bmzm.nl/leden

 Reageren

Ben je het eens of oneens met dit artikel? Een reactie hieronder  of op  sociaal media stel ik zeer op prijs.

Plaats een reactie