Eigen bijdrage in de ggz

Voor GGZ cliënten geldt misschien nog wel meer dan voor anderen dat er verschillende geldstromen en eigen betalingen door elkaar lopen. Hoe de geldstromen lopen en moeten lopen is niet altijd even duidelijk voor iedereen. Je zou bijna kunnen zeggen dat de regeling voor vergoedingen en betalingen per cliënt verschillend is. Wie zorg krijgt op basis van  de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de AWBZ ( Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) , heeft vaak te maken met meerdere eigen bijdragen naast elkaar. Daarnaast bestaan er ook verschillende compensatiemogelijkheden. De regelingen van de rijksoverheid zijn opgenomen in een factsheet: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2011/12/08/factsheet-maatregelen-curatieve-ggz.html. In dit artikel staat een globaal overzicht van de kosten die gepaard gaan met de ggz-zorg.

Eigen risico ZVW

In de Zorgverzekeringswet is geregeld dat elke verzekerde (en dat zou iedereen van 18 jaar en ouder moeten zijn, want vanaf 18 jaar is iedereen verplicht om een zorgverzekering af te sluiten) in 2012 een verplicht eigen risico heeft van € 220,00 . Dit betekent dat er voor medische zorg vrijwel altijd zelf moet worden betaald totdat er een bedrag van € 220 euro is uitgegeven. Dit geldt overigens niet voor een bezoek aan de huisarts: die valt buiten het eigen risico. In ruil voor een iets lagere premie kan je het eigen risico vrijwillig ophogen. Elke verzekeraar heeft daar verschillende berekeningen voor.

Eigen bijdrage ZVW

In de eerstelijns psychologische zorg  heeft een verzekerde  recht op vergoeding van maximaal 5 zittingen per kalenderjaar. Daarbij moet dan wel €20,00 uit eigen zak worden betaald: de eigen bijdrage.

Voor een internet-behandel-traject geldt een eenmalige eigen bijdrage van €50,00.

Deze eigen bijdragen in de eerstelijns ggz staan los van de verplicht eigen bijdrage in de behandeling in de tweedelijnszorg:

Voor een Diagnose Behandel Combinatie ( DBC) van minder dan 100 minuten is een eigen bijdrage van €100,00 vastgesteld,
voor  een DBC van 100 minuten of meer: €200,00 !

Uitzonderingen hierop zijn:

  • DBC voor crisis
  • DBC voor indirecte tijd
  • DBC voortkomend uit bemoeizorg
  • zorg bij verblijf in psychiatrisch ziekenhuis op grond van de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ)
  • Als de DBC wordt gestart voordat de cliënt 18 jaar is

Deze uitzonderingen gelden alleen voor de eigen bijdrage GGZ/ZVW.
De eigen bijdrage voor ggz-tweedelijnszorg  zal echter nooit meer zijn dan € 200,00.

De eigen bijdrage voor Verblijf tweedelijnszorg ggz:

Gedurende de eerste 31 dagen van het verblijf dat is gekoppeld aan tweedelijnszorg is geen eigen bijdrage verschuldigd. Daarna is een eigen bijdrage verschuldigd van € 145,00 per maand. Verschillende verzekeraars hanteren verschillende werkwijzen voor het innen van deze eigen bijdrage. Het is dus raadzaam om bij de eigen zorgverzekeraar te informeren hoe dit geregeld is.

Let op:

sommige GGZ-organisaties sturen  de rekening voor een afspraak waar de cliënt niet is verschenen rechtstreeks naar de betreffende cliënt:
de zogeheten No Show-factuur voor de verloren tijd.

Eigen bijdrage AWBZ

Naast de eigen bijdrage aan de zorgverzekeraar op grond van de ZVW is er bij opname in een instelling ook een eigen bijdrage verschuldigd aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK) op grond van de AWBZ.  De hoogte van deze eigen bijdrage is niet voor iedereen gelijk. Gekeken wordt o.a. naar de hoogte van het inkomen.

Sommige GGZ-instellingen vragen aanvullend vergoedingen voor diensten die niet in de AWBZ-zorg zijn opgenomen, zoals bijvoorbeeld waskosten. Hoe hoog deze bijdrage kan zijn is per instelling verschillend.

 

 

 

 

 

Plaats een reactie