Page content

PGB kort

De wetgeving over de zorg is per 1-1- 2015 ingrijpend veranderd. De Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) bestaat niet meer, en loste op in 3 andere wetten:

de Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo 2015

de Wet langdurige zorg Wlz  en

de Zorgverzekeringswet Zvw.

Wmo 2015

Naast de oude zorgtaken van de Wmo (huishoudelijke zorg, vervoer en wonen) zijn gemeenten ook verantwoordelijk voor de begeleiding van zorgbehoevenden.

De functies begeleiding groep en begeleiding individueel zijn nu dus geen landelijk gefinancierde voorzieningen meer, maar kunnen per plaats heel verschillend worden ingevuld.

Wat in de ene gemeente heel normaal is, kan in de andere gemeente onmogelijk zijn.

De achterliggende gedachte is officieel dat gemeenten dichter bij hun inwoners staan, en dus beter maatwerk kunnen leveren. Maar tegelijk zijn de budgetten fors kleiner geworden. In de kern was deze hele transitie dus een bezuiniging.

Zorgaanbieders moeten contracten met gemeenten aan gaan om zorg in natura te kunnen aanbieden. Wil je zorg inkopen bij een niet gecontracteerde aanbieder dan ben je aangewezen op een Persoonsgebonden budget (PGB).

Voor een PGB is het trekkingsrecht ingevoerd: de SVB beheert de budgetten en betaalt de zorgverleners uit. De budgethouder kan facturen voor akkoord ondertekenen en doorsturen naar de SVB ter betaling.

Wlz

In de Wet langdurige zorg komen alle zorgvragers terecht die 24-uurs zorg en toezicht in de nabijheid nodig hebben.

In de praktijk is het vooral de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met dementie geworden. Kwetsbare burgers die aangewezen zijn op een veilige leefomgeving.

Deze zorg kan op vier manieren worden ingevuld:

Zorg in natura (ZIN)

Volledig pakket thuis (VPT)

Modulair pakket thuis (MPT)

Persoonsgebonden budget (PGB)

Voor een PGB is het trekkingsrecht ingevoerd: de SVB beheert de budgetten en betaalt de zorgverleners uit. De budgethouder kan facturen voor akkoord ondertekenen en doorsturen naar de SVB ter betaling.

Zvw

In de Zorgverzekeringswet zijn de functies  persoonlijke verzorging en verpleging ondergebracht. Bij het PGB factureren de zorgverleners aan de budgethouder en deze declareert weer bij zijn zorgverzekering (eventueel via tussenkomst van de SVB).

 

Aarzel niet om Familycare Support te benaderen als je vragen heb