Page content

Zorgverlof

Calamiteitenverlof

Calamiteitenverlof is bedoeld voor onverwachte situaties in je privéleven die onmiddellijk moeten worden opgelost, en waarvoor je direct vrij  moet nemen van je werk. Dit geldt voor noodgevallen en voor bijzondere persoonlijke omstandigheden.
Voorbeelden van dit soort situaties zijn:

 • een sterfgeval in de familie,
 • een ziek kind dat van school moeten worden gehaald  of
 • een gesprongen waterleiding.

Het calamiteitenverlof duurt zo lang als nodig is om de eerste problemen op te lossen. De lengte van het verlof kan daardoor variëren van een paar uur tot een paar dagen.

Je bent verplicht om het verlof direct, of in ieder geval zo snel mogelijk bij je werkgever te melden. Daarbij moet je ook aangegeven hoe lang je denkt dat het verlof zal gaan duren: het regelen van een loodgieter bij de gesprongen waterleiding kan in een paar uur geregeld zijn. Het regelen van een begrafenis van een familielid kost echter meerdere dagen.

Jouw werkgever kan een redelijk verzoek voor calamiteitenverlof niet weigeren. Hij kan je achteraf wel vragen om aan te tonen dat het opnemen van calamiteitenverlof noodzakelijk was. Je loon wordt tijdens het calamiteitenverlof 100% doorbetaald.

Ander kort verzuimverlof valt ook onder de regeling calamiteitenverlof. Dit ander kort verzuimverlof neem je bijvoorbeeld op als je onder werktijd aangifte moet doen als je partner moet bevallen, als je aangifte gaat doen van de geboorte van je kind, of als je aanwezig moet zijn bij een hoorzitting.

Let goed op: calamiteitenverlof geldt als je je zieke kind van school moet halen. Maar als je de volgende dag thuis moet blijven om voor je zieke kind te zorgen valt dat onder het kortdurend zorgverlof.

Kortdurend zorgverlof

Kortdurend zorgverlof is ervoor bedoeld om gedurende enkele dagen noodzakelijke zorg aan je (pleeg)kinderen, je partner of je ouders te kunnen geven. Als je voor je ouder(s) zorgt hoeven deze niet op jouw adres ingeschreven te zijn, je partner en je kind voor wie je wilt/moet zorgen moeten wel op hetzelfde adres als jij wonen. Voor pleegkinderen geldt zelfs dat er een pleegcontract moet zijn.

Je kunt hierbij denken aan de volgende situaties:

 • begeleiding bij dokters- of ziekenhuisbezoek
 • verzorging bij ziekte
 • verzorging bij revalidatie na een ziekenhuisopname

Kortdurend zorgverlof moet je van te voren  aanvragen bij je werkgever. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk, ik adviseer je echter om dit altijd schriftelijk te doen! Je zult het kortdurend zorgverlof alleen kunnen opnemen als duidelijk is dat jij de enige bent die deze zorg kan verlenen. Je werkgever is verplicht het zorgverlof te geven en hij moet je minstens 70% van je loon doorbetalen. Hierdoor wordt voorkomen dat werknemers geen zorg geven omdat dit financiële consequenties zou hebben. Je werkgever kan het kortdurend zorgverlof alleen weigeren als door jouw verlof het bedrijf of de organisatie in ernstige problemen zou komen.

Je kan meerdere keren per jaar kortdurend zorgverlof opnemen. Je hoeft het kortdurend zorgverlof dus niet in een keer op te nemen. In overleg met je werkgever kan je het verlof ook in gedeelten opnemen. Het maximum is 72 uur (per 12 maanden) bij een 36-urige werkweek. Per 12 maanden kan je maximaal 2 maal het aantal uren  dat je in een week werkt opnemen.

Als het zorgverlof eenmaal is begonnen, mag je werkgever dit niet meer stoppen. Wel kan jouw werkgever achteraf vragen naar een doktersrekening of een afspraak-bevestiging voor een medisch onderzoek. Als je zelf ziek wordt tijdens het kortdurend zorgverlof kan het verlof in overleg met de werkgever wel worden stopgezet.

Als je het zelf niet eens kan worden met je werkgever over het opnemen van kortdurend zorgverlof kan je:

 • contact opnemen met de afdeling personeelszaken
 • contact opnemen met een mantelzorgmakelaar
 • contact opnemen met je vakbond
 • juridische bijstand zoeken

In het uiterste geval kan de rechter een uitspraak doen over de noodzaak van het verlof.

Let goed op:
In een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) kunnen andere afspraken staan over het opnemen van kortdurend zorgverlof. Zulke afspraken kunnen ook zijn vastgelegd in een regeling tussen uw werkgever en de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Een voorbeeld van zo’n afwijkende afspraak kan zijn dat de werknemer een deel van het kortdurend zorgverlof moet compenseren met bovenwettelijke vakantiedagen. Informeer bij je werkgever of bij personeelszaken welke regels voor jou gelden.

Langdurend zorgverlof

Werkende mantelzorgers kunnen onder bepaalde omstandigheden langdurend zorgverlof opnemen. Dit kan alleen voor het verlenen van mantelzorg aan je eigen partner, je eigen kind of één van je eigen ouders. Bovendien moet de ziekte voor de patiënt levensbedreigendzijn. Dit betekent dat het leven van die persoon op korte termijn ernstig in gevaar is.

Langdurig zorgverlof kan je per week opnemen, gedurende een aaneengesloten periode van maximaal twaalf weken. Je  moet langdurend zorgverlof minstens twee weken voordat het verlof in gaat schriftelijk aanvragen bij je werkgever. Je werkgever heeft daarna een week om te reageren; hij mag daarbij bijvoorbeeld vragen om een doktersverklaring. Als je werkgever niet reageert, gaat het verlof gewoon in op de datum die jij hebt voorgesteld.

Hoeveel langdurend zorgverlof kan je opnemen?

Per jaar kan je gedurende twaalf weken maximaal de helft van het aantal uren dat je werkt als langdurend zorgverlof opnemen. Je blijft in principe dus altijd de helft van je uren per week doorwerken.
In overleg met je werkgever kan je het zorgverlof ook anders spreiden. Je kunt bijvoorbeeld afspreken om het zorgverlof in zes weken tijd volledig op te nemen, of het juist over een langere periode spreiden. Deze periode mag echter maximaal 18 weken duren.

Het langdurend zorgverlof eindigt wanneer:

 • de persoon voor wie je het verlof heeft opgenomen niet langer levensbedreigend ziek is;
 • de maximale duur van het verlof is verstreken;
 • de persoon voor wie je het zorgverlof hebt opgenomen, overlijdt;
 • je werkloos raakt.

Salaris, ziektewet, toeslagen en uitkeringen

Elke werknemer heeft recht op langdurend zorgverlof. Je werkgever kan dit verlof alleen weigeren als het bedrijf door het verlof ernstige problemen ondervindt. In de verlofperiode bouw je als werkende mantelzorger gewoon vakantiedagen op. Je werkgever hoeft echter over het opgenomen verlof geen salaris door te betalen.

Als je ziek wordt tijdens het langdurend zorgverlof betaalt de werkgever alleen de uren dat je tijdens het verlof zou werken.

Omdat de uren van het zorgverlof niet betaald worden verandert je inkomen. Dat kan gevolgen hebben voor toeslagen die je via de belastingdienst kan aanvragen: kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag en huurtoeslag. Het is daarom verstandig om het opnemen van langdurend zorgverlof in ieder geval door te geven aan de belastingdienst: een verandering van inkomen moet je altijd doorgeven!

Het opnemen van langdurig zorgverlof heeft geen gevolgen voor de hoogte van eventuele uitkeringen via de Ziektewet, WIA of WW (na ontslag).

Afwijkende afspraken voor langdurend zorgverlof

In een cao en/of in een regeling tussen je werkgever en de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging kunnen andere afspraken staan over de duur van het langdurend zorgverlof. Werknemers en werkgevers kunnen bijvoorbeeld afspreken dat de werknemer een deel van het langdurend zorgverlof moet compenseren met bovenwettelijke vakantiedagen. (Dit zijn de vakantiedagen die een werknemer heeft boven op het minimum aantal vakantiedagen.) Of er kan zijn afgesproken dat je loon voor de uren waarin je langdurend zorgverlof opneemt juist wel (gedeeltelijk) wordt doorbetaald. In deze gevallen gelden deze gemaakte afspraken en niet de wet. Informeer dus altijd naar de afspraken over langdurend zorgverlof bij je werkgever/de afdeling personeelszaken voordat je dit gaat aanvragen!