Page content

Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is in 2007 ingevoerd als één van de stelselwetten waarmee de gezondheidszorg in Nederland wordt geregeld. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Acht jaar later is de Wmo ingrijpend aangepast, en heet nu Wmo 2015.

De Wmo 2015 moet ervoor zorgen dat iedereen kan blijven meedoen aan de maatschappij en zo veel en zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.

Het gaat hierbij om voorzieningen, hulp en ondersteuning voor ouderen, gehandicapten, mensen met psychische problemen en anderen die ondersteuning nodig hebben.

Gemeenten zijn verplicht om mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen die zich inzetten voor familie, vrienden of mensen in de buurt.

De Wmo 2015 biedt ondersteuning

zodat

 • je (zelfstandig) een huishouden kan voeren,
 • je je in en om je woning en in de naaste omgeving kan verplaatsen en
 • je kan deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.

Je komt dus in aanmerking voor hulp en ondersteuning als je in het dagelijks leven moeite hebt:

 • met het huishouden
 • met lopen of bewegen in en om het huis
 • in het plaatselijk vervoer
 • bij het ontmoeten van mensen
 • bij het structureren van je dagindeling

De gemeente voert de Wmo 2015  uit

Je kunt Wmo-voorzieningen en -hulp aanvragen bij jouw gemeente, als aanvulling op wat je zelf niet kan, ook niet met behulp van je netwerk. Veel gemeenten hebben hiervoor een apart Wmo-“loket”.

De gemeente bekijkt samen met jou hoe je situatie is en welke beperkingen voor jou het deelnemen aan de samenleving moeilijk maken. Er wordt eerst naar een oplossing gezocht in, of met hulp van  je eigen netwerk. Als dat niet lukt zijn er algemene voorzieningen waarvan gebruik gemaakt kan worden. Als dat ook niet helpt kan een maatwerkvoorziening worden toegewezen.

Voorbeelden van hulp en voorzieningen die in het kader van de Wmo kunnen worden geïndiceerd zijn:

 • hulp bij het huishouden, zoals opruimen, schoonmaken en ramen zemen
 • dagbesteding of begeleiding in groepsverband of begeleiding op individuele basis
 • kortdurend verblijf in een zorginstelling
 • beschermd wonen voor mensen met psychosociale problemen
 • aanpassingen in de woning zoals bijvoorbeeld een traplift of een verhoogd toilet
 • vervoersvoorzieningen in de regio, bijvoorbeeld de deel- of regiotaxi of een scootmobiel
 • verstrekken van rolstoelen

Daarnaast moet de gemeente ondersteuning bieden aan vrijwilligers en mantelzorgers.

Andere ondersteuningsmogelijkheden heeft een gemeente in het organiseren of ondersteunen van algemene voorzieningen:

 • maaltijdverzorging (ook wel maaltijdvoorziening genoemd).
 • sociaal cultureel werk, zoals buurthuizen en subsidies aan verenigingen;
 • maatschappelijke opvang, zoals blijf-van-mijn-lijfhuizen en daklozenopvang.

Gemeenten hebben ook de taak om mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen. Elke mantelzorger kan – in een of andere vorm – een beroep doen op ondersteuning die aansluit bij zijn of haar situatie. Dat kan bijvoorbeeld met:

 • materiële hulp of ondersteuning
 • een financiële tegemoetkoming of
 • respijtzorg: vervangende zorg zodat de mantelzorger even vrijaf heeft.

Iedere gemeente legt bij het uitvoeren van de Wmo eigen accenten.

Als je vragen hebt over de Wmo kan je je het beste bij je eigen gemeente melden.

Aanvragen

Je kunt een voorziening op basis van de Wmo bij de gemeente aanvragen.

 1. Je begint met het doen van een “melding” bij de gemeente dat je hulp of ondersteuning nodig hebt
 2. de gemeente zal naar aanleiding van de melding een onderzoeksgesprek inplannen: het keukentafelgesprek
 3. tijdens het keukentafelgesprek wordt onderzocht of de ondersteuning kan worden gevonden in het eigen netwerk of in een algemene voorziening; als dat niet mogelijk is kan de gemeente inventariseren welke “maatwerkvoorziening” zij eventueel kan aanbieden
 4. het Plan van aanpak is in feite het gemeentelijke verslag van het keukentafelgesprek;  dit moet ‘voor gezien’ of ‘voor akkoord’ worden teruggestuurd naar de gemeente; dit is dan de officiële aanvraag va de maatwerkvoorziening
 5. als er een pgb is aangevraagd voor de maatwerkvoorziening moet ook het budgetplan worden ingevuld en naar de gemeente gestuurd
 6. uiteindelijk volgt de beschikking, waarin precies omschreven wordt welke ondersteuning de gemeente beschikbaar stelt.

Begeleiding

Vanaf 2015 is ook begeleiding van mensen met een zorgbehoefte in de Wmo opgenomen.

Begeleiding kan plaatsvinden in groepsverband en heet dan ook wel dagopvang of dagbesteding. Dit  wordt vaak ingezet om de mantelzorger even vrijaf te geven.

Maar ook kan begeleiding op individuele basis worden gegeven. Dit gebeurt vaak in de thuissituatie.

Respijtzorg

Als de voorziening uit de Wmo de mantelzorger vrijaf geeft heet het respijtzorg. Dat kan begeleiding zijn, maar ook logeeropvang. In feite is alles wat bedoeld is om de mantelzorger even vrijaf te geven respijtzorg.

Respijtzorg kan incidenteel of structureel worden ingezet.

Zorg in natura (zin) of persoonsgebonden budget (pgb)

Als je in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening voor Wmo-hulp of ondersteuning, dan zijn er twee mogelijkheden om die ondersteuning te regelen.

Je kan kiezen voor zorg in natura. Je laat al het regelwerk dan in feite aan de gemeente over. De gemeente bepaalt dan bijvoorbeeld wat voor soort rolstoel je krijgt, of wie jou gaat begeleiden.

De meeste gemeenten hebben een sterke voorkeur voor het verstrekken van zorg in natura.

Als je vindt dat de aangeboden zorg in natura niet passend is kan je ook kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb).

Daarmee kan je zelf de ondersteuning inkopen, in principe bij wie je maar wilt. Dat kan een professionele kracht zijn, maar ook een kennis of een familielid. Met een pgb kan je ook een andere rolstoel of scootmobiel kopen dan de modellen uit het standaardpakket van de gemeente.

Vaak kost het de nodige moeite om een pgb te regelen. Tot op heden is het echter voor elke gemeente verplicht om voor Wmo-voorzieningen een pgb beschikbaar te stellen. Met name als “de zorgvrager zich gemotiveerd op het standpunt stelt dat de beschikbare zorg in natura niet passend is”.

In individuele gevallen kan een gemeente zwaarwegende redenen hebben om een pgb te weigeren. Bijvoorbeeld als de zorgvrager het pgb niet zelf kan beheren, en geen vertegenwoordiger hiervoor kan inschakelen.

Eigen bijdrage in de Wmo

In (bijna) elke gemeente moet je een eigen bijdrage betalen als je gebruik maakt van de Wmo.

Sinds 2019 is in iedere gemeente is de eigen bijdrage € 17,50 per 4 weken.

Deze eigen bijdrage wordt geïnd door het CAK.

Bezwaren en klachten

Als de gemeente vindt dat je (niet) in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening voor ondersteuning uit de Wmo ontvang je een beschikking.

Als je het met de beschikking niet eens bent kan je bezwaar maken. In de beschikking staat ook hoe je dat kunt doen, en hoe lang je daar de tijd voor hebt.

Als je ontevreden bent over de manier waarop de gemeente jouw aanvraag heeft behandeld kan je een klacht indienen.

Alle gemeenten hebben wel informatie over de Wmo op hun website staan. Toch is het vaak lastig om bij de juiste informatie terecht te komen. Bijvoorbeeld over de hoogte van de geldende pgb-tarieven.

Je kunt de gemeente altijd vragen waar de informatie te vinden is die je nodig hebt.

Wat valt niet onder de Wmo?

Voorzieningen die niet via de Wmo worden geregeld zijn bijvoorbeeld:

 • Hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik zoals krukken, een rollator of een douchestoel. Hiervoor kan je meestal terecht bij de thuiszorgwinkel, het thuiszorguitleenmagazijn.
  Je zorgverzekeraar kan meer informatie geven over de voorwaarden en procedures rond de vergoeding van hulpmiddelen.
 • Woningaanpassingen voor caravan of vakantiehuis, dus niet voor je eigen woning
 • Algemeen gebruikelijke voorzieningen, zoals “éénhendel”-mengkranen of  een fiets met elektrische trapondersteuning of een hulpmotor.
  Het argument hiervoor is dat dit voorzieningen zijn waarover je ook zonder handicap of beperking zou kunnen beschikken, of dat het voorzieningen zijn die aangepast niet veel duurder zijn dan normaal.

Comment Section

0 reacties op “Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo

Plaats een reactie


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.