Algemene Voorwaarden 

Verlenen van diensten aan opdrachtgevers

Familycare Support biedt diensten op maat aan mantelzorgers en zorgvragers, hierna te noemen opdrachtgevers.

De autonomie en keuzevrijheid van opdrachtgevers worden hierbij gewaarborgd. Voor zover tussen Familycare Support en opdrachtgever niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden bij uitsluiting van enige andere (algemene) voorwaarden van toepassing op alle werkzaamheden van Familycare Support.


Familycare Support is aangesloten bij de Beroepsvereniging van MantelZorgMakelaars BMZM en bij de Beroepsvereniging Clientondersteuners voor Mensen met een Beperking BCMB.


1. Alle werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever worden na overleg met en in opdracht van de opdrachtgever en na goedkeuring door Familycare Support volgens het geldende uurtarief alsmede de voor uitvoering noodzakelijke kosten in rekening gebracht.


2. Familycare Support is altijd gerechtigd om het leveren van een dienst te weigeren ofwel zich tussentijds aan een opdracht te onttrekken.


3. De opdrachtgever vrijwaart Familycare Support tegen aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht.


4. De opdrachtgever zal alle voor advisering en voor het verrichten van werkzaamheden

benodigde gegevens verschaffen. Familycare Support is niet aansprakelijk voor de door haar gegeven informatie, indien deze is of wordt verstrekt op basis van door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.


5. Familycare Support zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van de betrokken professionele dienstverlener mag worden verwacht.


6. De opdrachtgever is te allen tijde zelf (ook financieel) verantwoordelijk voor de gevolgen van genomen beslissingen. Indien de opdrachtgever onbetwistbaar aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Familycare Support, die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Familycare Support voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het factuurbedrag voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van Familycare Support sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook ten behoeve van de door Familycare Support ingeschakelde derden, die derhalve een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheids-beperking hebben.


7. Familycare Support is gerechtigd een dienst te wijzigen, uit te breiden dan wel te beƫindigen.


8. Familycare Support staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail of faxbericht, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.


9. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te

zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/algemene voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.


10. Familycare Support is gerechtigd de bepalingen van deze algemene voorwaarden te wijzigen.


11. Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien Familycare Support geheel of gedeeltelijk van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.


12. Op alle door de gebruiker verrichte werkzaamheden is Nederlands recht van toepassing.


13. In geval van geschillen tussen de opdrachtgever en Familycare Support zullen partijen trachten deze in eerste instantie onderling op te lossen. Opdrachtgever kan desgewenst een beroep doen op het klachtreglement van BMZM. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hierboven bedoeld onderling of met behulp van mediation op te lossen, zal dat geschil woorden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de gebruiker zijn (neven)vestigingsplaats heeft.

arrow_drop_up arrow_drop_down