Agenda voor de zorg

ActiZ, CSO, GGD, GGZ, KNMG, LHV, LVG, NPCF, NFU, NVZ, OMS, VGN, V&VN en ZN. Zij noemen zichzelf “de zorgpartijen”, en zijn de opstellers van de Agenda van de zorg. Deze vertegenwoordigers van zorgaanbieders, zorgverleners en zorgverzekeraars en van consumenten en  patiënten zijn het erover eens dat kostenbeheersing in de zorg alleen bereikt kan worden door een meer integrale aanpak. Zij zeggen de ambitie te hebben om zowel de zorg te verbeteren als de zorguitgaven te beperken. Zij vragen commitment van de overheid en de ruimte en het vertrouwen om hun voorstellen uit te voeren.  Zij beseffen dat gemakkelijke, eendimensionale oplossingen om goede en betaalbare zorg ook in de toekomst te garanderen, niet bestaan. De agenda voor de zorg bespreekt negen thema’s, waarbij steeds wordt aangegeven wat de zorgpartijen zelf gaan doen, en wat zij vragen van andere partijen. Hieronder een kleine en onvolledige opsomming van in het oog springende maatregelen. Een hoopgevend document, dat u hier kunt downloaden.

Nadruk op gezondheid en gedrag en kwaliteit van leven

Volgens de zorgpartijen moet de nadruk meer komen te liggen op gezondheid en gedrag in plaats van op  ziekte en zorg en het verhogen van de kwaliteit van leven. Zij stellen dat het perspectief over goede zorg in de laatste levensfase hierdoor zal veranderen. Zorgpartijen geven onder andere aan dat vragen van patiënten daarom niet meer alleen met een zorgaanbod worden beantwoord, maar dat meer gekeken zal worden naar wat de vraag is van de patiënt/cliënt.

Zelfmanagement en eigen regie van patiënt/cliënt

Althans: waar mogelijk… Dit kan bevorderd worden door “shared decision making“: actief de zorgvrager betrekken in het beslissingsproces. Hiervoor is nodig: betere voorlichting over keuzemogelijkheden en aanbod in care en cure meer extramuraliseren. Nieuwe technologieën spelen hierbij natuurlijk een belangrijke rol, evenals verschillende vormen van cliëntvolgende bekostiging, zoals vouchers en PGB.

Hervormen van de care, optimaliseren van de cure

Te bereiken door stelselherziening van de AWBZ en optimalisering van de Zvw ( Zorgverzekeringswet). De herziening van de AWBZ moet zorgen voor ontschotting, versnippering tegengaan en ondoelmatigheid bestrijden. Als ouderenzorg van de AWBZ wordt overgeheveld naar de zorgverzekering zijn care en cure geen gescheiden werelden meer, maar kunnen beter op elkaar worden afgestemd. De AWBZ kan dan weer worden teruggebracht naar waar het ooit voor bedoeld was: een publieke verzekering voor langdurige onverzekerbare zorg, zoals bijvoorbeeld de gehandicaptenzorg.

 Zinnige en gepaste zorg

Sturen op uitkomsten van zorg met betrekking tot gezondheid, welzijn en particiaptie, in plaats van (alleen) op handelingen , verrichtingen en indicaties. Verspilling tegengaan. Inzetten op doelmatigheid, kwaliteit en gepaste zorg.

Een goed werkende arbeidsmarkt

Zorg is mensenwerk, voldoende gemotiveerd personeel moet beschikbaar zijn en blijven. Goede arbeidsomstandigheden en concurrerende arbeidsvoorwaarden horen daar bij. Maar ook wordt gepleit voor uitbreiding van de informele zorg, waarvoor inzet van gemeenten, werkgevers en andere maatschappelijke organisaties nodig is.

Innovatieve zorg

Met name op het gebied van kwaliteit en doelmatigheid van de zorg, gericht op zelfredzaamheid van de zorgvrager, en op kosteneffectiviteit van behandelingen. Een goede informatie-infrastructuur  zorgt hierbij voor betere verbindingen. Samenwerking is daarbij vereist van overheid, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en zorgaanbieders.

Herinrichting van het zorglandschap

Kwaliteit en toegankelijkheid vormen hiervoor de basis. Denk hierbij aan: wijk- en buurtgericht werken, hernieuwde samenwerking tussen 1e en 2elijnszorg, extramuralisering van 2e-lijnszorg, concentratie en specialisatie van ziekenhuizen, maar ook: nadruk op preventieve zorg en gezonde levensstijl.

Mededinging ten dienste van samenwerking

Hiervoor is natuurlijk een wijziging nodig van de (toepassing van de mededingingswet door de) NMa, die samenwerking verbiedt alsof het om monopolisering of kartelvorming zou gaan. Gepleit wordt voor een beperkte set van duidelijke en effectieve regels, en bevorderen van mogelijkheden tot samenwerking.

Nieuwe bekostiging en financiering van de zorg

Gepleit wordt voor een bekostigingssysteem dat beloont in termen van uitkomsten van zorg in plaats van handelingen , verrichtingen en indicaties te belonen. Schaf volumeprikkels af, en creëer mogelijkheden voor care en cure om vreemd kapitaal aan te trekken.

Opstellers van de agenda

ActiZ: organisatie van zorgondernemers
CSO: koepel van ouderenorganisaties
GGD Nederland
GGZ Nederland
KNMG: Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
LHV: Landelijke Huisartsen Vereniging
LVG: Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn
NCPF: de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie
NFU: Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra
NVZ:  vereniging van ziekenhuizen
OMS: Orde van Medisch Specialisten
VGN: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
V&VN: Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
ZN: Zorgverzekeraars Nederland.

 

1 gedachte over “Agenda voor de zorg”

Plaats een reactie